Ahlulbait Sebagai Tali Allah (Hablullah) dan Pohon Nubuwwah

(Photo: Imam Ali Shrine, Najaf al Ashraf, Irak)

Terjemahan dari Kitab Limadha Akhtartu Madhhab Ahlul-Bait AS karya Syeikh Muhammad Mar’i al-Amin al-Antaki  [Edisi Pertama, Cetakan Halab, Syiria, 1402 H]

Selepas kajian yang mendalam, kami dapati bahawa bilangan Syi'ah hari ini lebih daripada seratus juta (saat ini populasi Muslim Syi’ah sekitar 300 juta) dan terus bertambah karena cahaya kebenarannya yang tak mungkin padam atau dipadamkan. Dan jikalaulah mereka tidak menghadapi pembunuhan, permusuhan daripada musuh-musuh mereka, serta berbagai-bagai kezaliman dan tekanan sepanjang abad-abad yang lalu, niscaya bilangan mereka hari ini sekurang-kurangnya seribu juta. Mereka berkembang di seluruh pelosok dunia, timur dan barat, utara dan selatan.

Kebanyakan mereka berada di dalam negara-negara Islam. Mereka menyebarkan dakwah Islam menurut mazhab mereka. Mereka telah melakukan perkhidmatan yang besar di mana orang-orang Islam bermegah dengan khidmat mereka. Buku-buku mereka melimpahi dunia sehingga tidak terhitung banyaknya. Untuk tujuan ini lihatlah buku al-Dahri'ah ila Tasanif al-Syi'ah karangan Syaikh Bazrak al-Tahrani. Dan ini merupakan sebagian kecil daripada senarai buku-buku tersebut. 

Di kalangan Syi'ah terdapat para ulama Islam, fuqaha', filsuf dan banyak ilmuwan. Sultan-sultan, menteri-menteri, sastrawan-sastrawan, penyair-penyair, penulis-penulis, pakar-pakar ilmu bintang, matematik, falak, arsitek-arsitek, doktor-doktor, ahli-ahli seni, dan lain-lain. Mereka memenuhi bumi Allah yang luas dengan ilmu dan amal kebajikan mereka berdasarkan disiplin dan bidang mereka masing-masing. Mereka mempunyai pusat-pusat pengajian tinggi, masjid-masjid yang besar yang dipenuhi oleh orang-orang yang datang bersembahyang, baik di Timur maupun di Barat. Sebagai contoh Imam al-Akbar al-Sayyid Abu l-Hasan al-Musawi al-Asfahani (RH) telah membina masjid-masjid dan madrasah-madrasah secara merata di berbagai tempat di dunia. Begitu juga al-Imam al-Burujurdi (RH) telah mengantar pendakwah-pendakwah ke seluruh dunia dan membina masjid-masjid di Amerika, Jerman, London dan Paris.

SEBAB-SEBAB YANG MENDORONG KAMI BERPEGANG KEPADA MAZHAB AHLUL-BAIT AS.


[1] Aku pikir beramal dengan mazhab Ahlul-Bait AS diberi ganjaran yang sewajarnya di samping mendapat kebersihan jiwa tanpa sebarang syak dan waham. Terelebih lagi ramai di kalangan ulama Sunni yang terdahulu dan sekarang telah memberi fatwa-fatwa mereka tentang keharusan berpegang kepada mazhab Syi'ah Ja'fariyyah seperti sahabat kami Syaikh al-Akbar, Syaikh Mahmud Syaltut. Dia telah mengeluarkan fatwanya yang disiarkan pada tahun 1959M, di majalah Risalatul-Islam yang diterbitkan oleh Darul al-Taqrib bainal-Madhahib al-Islamiyyah atau Lembaga Pendekatan antara Mazhab-mazhab dalam Islam, yang berpusat di Kairo, Mesir, nombor 3 tahun 11 halaman 227 sebagai berikut:

"Agama Islam tidak mewajibkan suatu mazhab tertentu atas siapapun di antara pengikutnya. Setiap muslim berhak sepenuhnya untuk mengikuti salah satu mazhab yang mana pun yang telah sampai kepadanya dengan cara yang benar dan menyakinkan. Dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya telah dicatat dengan teliti dan sempurna dalam kitab-kitab mazhab yang bersangkutan, yang memang dikhususkan untuknya. Begitu pula, setiap orang yang telah mengikuti salah satu di antara mazhab-mazhab itu, diperbolehkan pula untuk berpindah ke mazhab yang lain –yang manapun juga- dan dia tidak berdosa sedikitpun dalam perbuatannya itu....." 


Kemudian dia berkata lagi: "Sesungguhnya mazhab Ja'fariyyah yang dikenali dengan sebutan mazhab Syi'ah Imamiyyah Ithna Asy'ariyah adalah satu mazhab yang setiap orang boleh beribadah dengan berpegang kepada aturan-aturannya seperti juga mazhab-mazhab yang lain...." 

"Kaum Muslimin seharusnya paham dan mengerti tentang hal ini, dan berusaha melepaskan diri dari kongkongan 'Asabiyyah (fanatik) –kelompok nashibi- dalam membela sesuatu mazhab tertentu tanpa berasaskan kebenaran...." 

[2] Dalil-dalil yang kuat dan hujjah-hujjah yang kukuh dan terang seperti matahari di waktu siang tanpa dilindungi awan, telah menyakinkan kami bahwa mazhab Ahlul-Bait AS adalah mazhab yang benar yang telah diambil oleh Syi'ah daripada para imam Ahlul-Bait AS dan daripada datuk mereka Rasulullah SAWAW dari Jibrail AS dari Allah SWT. Mereka tidak akan menukarkannya dengan yang lain sehingga mereka berjumpa dengan Allah SWT. 

[3] Wahyu telah diturunkan di rumah mereka dan Ahlull-Bait, mereka adalah pohon kenabian dan tempat lalu-lalangnya wahyu dan hidayah, sehingga mereka para ahlul-bait lebih mengetahui dengan apa yang ada dalam rumah daripada orang lain. Lantaran itu orang yang berpikiran waras tidak akan meninggalkan dalil-dalil dari Ahlul-Bait AS dengan mengambil dalil-dalil dari orang-orang asing (di luar rumah). 

[4] Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung dan membenarkan mazhab kami dan kami akan menerangkannya kepada kalian di kesempatan lain (dalam kitab ini).

[5] Banyak hadits-hadits yang sahih daripada Nabi SAWAW yang menunjukkan  kebenaran Ahlul-Bait AS di dalam buku-buku Sunni dan Syi'ah. Silahkan lihat buku kami Syi'ah Wa Hujjahtu-hum al-Tasyayyu' (Syi'ah dan hujah mereka tentang Tasyayyu') dan juga buku al-Muruja'at (Dialog Sunni - Syi'ah) khususnya dialog keempat. Tentu hal demikian akan memuaskan hati Anda jika anda orang yang insaf dan waras. Jika tidak, keuzuran Anda adalah disebabkan kejahilan dan fanatisme buta Anda sendiri.

Tidak ada komentar: